تبلیغات
کانال های بازاریابی کانال های توزیع و پخش خرده فروشی عمده فروشی فروش مویرگی لجستیک حمل و نقل کالا بسته بندی - مروری بر مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

کانال های بازاریابی کانال های توزیع و پخش خرده فروشی عمده فروشی فروش مویرگی لجستیک حمل و نقل کالا بسته بندی
 


http://www.KHOOYEH.com
 مشاور فروش مویرگی، پخش و توزیع کالا

مروری بر مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

تهیه و تالیف: علی خویه، مدرس دانشگاه، مولف و مترجم کتاب مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

www.khooyeh.com

 تاریخچه  مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

بررسی دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت استراتژیك نشان می‌‌دهد كه هر كدام از آنها از زاویه یكی از سه نگرش اولیه به مدیریت استراتژیك می‌پردازند. عدّه‌ای چارچوب مدیریت استراتژیك را براساس

بسمه تعالی

مروری بر مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

تهیه و تالیف: علی خویه، مدرس دانشگاه، مولف و مترجم کتاب مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

www.khooyeh.com

 تاریخچه  مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

بررسی دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت استراتژیك نشان می‌‌دهد كه هر كدام از آنها از زاویه یكی از سه نگرش اولیه به مدیریت استراتژیك می‌پردازند. عدّه‌ای چارچوب مدیریت استراتژیك را براساس الگوی «تصمیم‌گیری محدود» كه در حوزة «نگرش علمی» قرار می‌گیرد بیان می‌كنند (مانند هانگر و ویلن، 2001)، عدّه‌ای مدیریت استراتژیك را از زاویه «مدل‌های كمّی» بیان كرده‌اند (مانند رو، میسون و دیكل، 1994)، عدّه‌ای به مدیریت استراتژیك از زاویه «نگرش فرایندی» نگاه كردند (مانند دیوید، 2001؛ هریسون و جان، ترجمه قاسمی، 1380؛ جانسون و شولز 2002، هیل و جونز 1992). ضمن این كه در عمدة الگوهای مدیریت استراتژیك، بررسی شرایط محیط خارجی و داخلی (نگرش اقتضایی) و تعامل بین عناصر سازمانی در جهت تطابق با محیط (نگرش سیستمی) بیان شده‌اند. این مطلب نشان می‌دهد كه نگرش استراتژیك موضوع جدیدی علاوه بر سه نگرش اولیه بیان نمی‌كند. بنابراین ضابطة جدا كردن نگرش استراتژیك به عنوان نگرش دیگر چیست؟ آیا این ضابطه بلندمدت یا كوتاه مدت بودن؛ توجه به محیط خارجی داشتن؛ كلان یا خرد بودن؛ كلی و جزئی بودن؛ و یا اجمالی و تفصیلی بودن است؟ بررسی نگرش‌های قبلی نشان می‌‌دهد كه این ضوابط، ضابطه مناسبی را برای جدا كردن نگرش استراتژیك ارائه نمی‌كند بلكه ضابطه‌ اصلی این است كه «نگرش استراتژیك كلیه مباحث مطرح شده در مدیریت و یا هر علمی را در دو سطح استراتژیك و عملیاتی مطرح می‌كند». یعنی ضابطه اصلی «سطح‌بندی‌كردن موضوعات» توسط نگرش استراتژیك است. در سطح استراتژیك مسائل به صورت ذهنی، مفهومی، نظری (تئوریك) و كیفی بیان می‌شوند ولی در سطح عملیاتی مسائل به صورت عینی، عملیاتی، عملی و كمّی عنوان می‌شوند. مسائل ذهنی یك ذهنیت روشن قبل از عمل می‌دهند و یك نتیجه نظری یا مفهومی ارائه می‌كنند كه مبنای عملی (عملیاتی شدن) قرار می‌گیرد و استراتژی «جهت‌گیری كلی حركت سازمان جهت میل به طرف وضعیت مطلوب در سطح ذهنی و مفهومی» می‌باشد. بیش‌تر سازمان‌ها به جای اتخاذ یك استراتژی جامع و واحد، از مجموعه‌ای از استراتژی‌های مرتبط استفاده می‌كنند، كه هر یك در سطوح مختلفی از شركت طراحی می‌شوند. سه سطح مهم استراتژی در بیش‌تر سازمان‌های بزرگ چند محصوله عبارتند از: (1) استراتژی بنگاه (شركت)[1]، (2) استراتژی كسب و كار (تجاری)[2] و (3) استراتژی كاركردی (وظیفه‌ای)[3] كه بر روی یك محصول- بازار خاص متمركز شده‌اند. هر یك از سطوح استراتژی با سایر سطوح استراتژی تعامل نزدیك و هماهنگی دارد و اگر كل شركت بخواهد موفق شود باید این سه سطح یكپارچه باشند.سؤال اصلی این است كه چگونه می‌توان هماهنگی‌های فوق را برقرار نمود؟ تحقیقات كاربردی و بنیادی برای پاسخگویی به این سؤال، حوزه جدید و نوپایی شامل مفاهیم، تئوری‌ها و الگوهای مدیریت استراتژیك را به وجود آورده است.

قبل از انقلاب صنعتی، انسان ها برای ادامه حیات خویش كار می كردند و به این ترتیب غالبا به اندازه نیاز خود تولید می كردند، تغییر این ساخت فكری بعد از انقلاب صنعتی، جای خود را به فعالیت معطوف به هدف سود، واگذار كرد. این تغییر ذهنیت، صنایع دستی و واحد های تولیدی پركنده و كوچك اقتصادی را زیر یك سقف جمع كرده و متمركز ساخت. به این ترتیب، بعد از انقلاب صنعتی تعداد و بزرگی سازمان ها رو به افزایش گذارد و تنوع فعالیت هاو پیچیدگی ساختارهایشان آغاز شد. در نتیجه این پیشرفت ها، سازمان ها به صورت تشكل های حاكم در جوامع در آمدند. در فرهنگ مدیریت به این پیشرفت ها انقلاب اداری نام داده می شود.

با ادامه این روند، نیاز به قشر اداره كننده كه توانایی های لازم را دارا باشند بیشتر احساس می شد. همراه با افزایش تدریجی مسائل سازمان و مدیریت، نیاز روی آوری بیشتر به تكامل سیستماتیك موضوع احساس شده موضوع احساس شده و از اوایل قرن بیستم به بعد فعالیت های علمی و تحقیقاتی آغاز شد. اگر تحقیقات علمی اندیشمندان مدیریت كلاسیك در این زمینه، بعنوان پیشرو قبول كنیم، پدیده مدیریت و حل مسائل سازمانی به صورت علمی پدیده ای نو محسوب می شود. پیدایش مدیریت استراتژیک از لحاظ تاریخی بعداز ظهور مدیریت علمی و مصادف با میانه دوم سده بیستم است. اما تكامل و تدوین آن بصورت یك سبك مدیریتی، تكنیكی نسبتا نوین است.

تعاریف مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی توزیع و پخش  و مدیریت استراتژیک ارائه شده است. به تعبیر یکی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند« هنر» است که وقتی آنها را می‌بینیم تشخیص دادن آنها آسان است اما وقتی در پی تعریف کردن و توضیح دادن آنیم خیلی مشکل به نظر می‌رسد. به طورکل تعاریفی که از مدیریت استراتژیک شده است به شکل ذیل می باشد که می توان به مدیریت استراتژیک توزیع و پخش تعمیم داد.

(1)                هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی (دیوید، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1380: 24).

(2)                طراحی و اجرای استراتژی برای دست‌یابی به هدف‌ها (پیرس و رابینسون، 1994: 4-3).

(3)           تحلیل محیط داخلی و خارجی، تعیین مسیر استراتژیك و خلق استراتژی برای رسیدن به هدف‌ها و اجرای آن (هریسون و جان، ترجمه قاسمی، 1380: 18).

(4)                تجزیه و تحلیل استراتژیك، گزینش استراتژی و اجرای استراتژی (جانسون و شولز، 2002 :10).

(5)                بررسی محیطی، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و كنترل (هانگر و ویلن، ترجمه اعرابی و ایزدی، 1381: 15).

(6)           پیش‌بینی نیاز به تغییر یا اصلاح استراتژی فعلی، تمهید و گزینش استراتژی مناسب، عملی ساختن یا اجرای استراتژی (رحمان سرشت، 1384: 32).

 

تعریف اول: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه كه سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد. همان‌گونه كه از این تعریف استنباط می‌شود در مدیریت استراتژیک توزیع و پخش  برای كسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تأكید می‌شود: هماهنگ كردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی (حسابداری)، تولید(عملیات)، تحقیق و توسعه و سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای.[1] . Corporate Strategy

[2] . Business Strategy

[3] . Functional Strategy

برچسب ها: مشاور فروش، افزایش فروش، نوابغ فروش، مشاوره فروش، مشاوران فروش، مشاور فروش تبلیغات فروش و ارتباطات، مشاوره تبلیغات،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 25 بهمن 1392 توسط www.khooyeh.com khooyeh.ir
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | :